Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj ON-LINE produktov v elektronickom obchode na internetovej stránke www.trenerzien.sk, www.bzstrening.sk, či produktov elektronickej podoby. (ďalej len „Produkty“). Ďalej sa tieto obchodné podmienky vzťahujú aj na zmluvu o poskytnutí služieb, ktoré sú poskytované osobne od poskytovateľa služby v dohodnutom čase a v dohodnutej cene.

Predávajúci:

1. tréner žien s.r.o., IČO: 48063355, DIČ: 2120053826, SK2120053826 podľa §7a, Bajkalská 45/D, 82105 Bratislava, 27. februára 2015, Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.36945/V.
Bankové spojenie - IBAN: SK44 1100 0000 0029 4200 0206
E-mail: podpora@trenerzien.sk

2. tréner žien s.r.o., IČO – 170 55 962, DIČ - CZ17055962, Jankovcova 1535/2a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Spisová značka 19. dubna 2022, C 365919 vedená u Městského soudu v Praze

Kupujúci: ďalej len Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania.

Produkty – predstavujú online služby poradenstva špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry. Ďalej produkty predstavujú aj úrčitú dobu trvajúce online kurzy podľa zamerania, bonusy, súťaže, inštruktážne videá, e-booky a písomné elektronické publikácie. Medzi produkty patria ja pomôcky na domáce cvičenie - expandery, minibandy. Kupujúci je teda zároveň aj príjemcom služby.

2. Objednávka Produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ navrhuje uzavretie zmluvy s Predávajúcim odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky www.trenerzien.sk, www.bzstrening.sk.

Spotrebiteľ musí byť v čase uzatvorenia zmluvy s Predávajúcim starší ako 18 rokov. Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany Spotrebiteľa za čestné prehlásenie, že Spotrebiteľ dosiahol v čase uskutočnenia objednávky produktov 18 rokov veku. Pri notifikovaní zo strany 3. osoby o nesprávnosti údajov o veku Spotrebiteľa bude v prípade osoby maloletej ako odberateľa produktov okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom prípadne dôjde k zrušeniu jeho ešte neodoslanej objednávky.

Ďalšou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Predávajúcim, pričom Predávajúci neuskutočňuje formálne potvrdenie objednávky, návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Spotrebiteľa prijíma faktickým úkonom – t.j. samotným dodaním Produktu na e-mailovú adresu Spotrebiteľa.

Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie Produktu vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

3. Reklamačný poriadok

Súčasťou týchto VOP je aj reklamačný poriadok predávajúceho (ďalej tiež ako „Reklamačný poriadok“) vydaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, pričom predávajúci týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

Na účely týchto VOP a Reklamačného poriadku sa považujú:

A. za kupujúceho fyzická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom, a tiež osoba, ktorá záväzne odoslala objednávku do internetového obchodu predávajúceho.

B. kupujúcim – spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá je zároveň kupujúcim a pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej tiež ako „kupujúci – spotrebiteľ“ a/alebo tiež ako „spotrebiteľ“)

C. elektronickou objednávkou - odoslaný elektronický formulár spracovaný internetovým obchodom, ktorý obsahuje najmä pravdivé informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu objednaného tovaru; alebo tiež (ii) e-mail odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho s požadovanými údajmi, ktorý bol zo strany predávajúceho potvrdený ako objednávka.

Tieto VOP a Reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, že v uzatvorenej kúpnej zmluve boli výslovne dojednané odchylné podmienky alebo bolo výslovne dojednané vylúčenie aplikovania niektorých ustanovení týchto VOP, má takého odchylné dojednanie v kúpnej zmluve prednosť. V ostatných prípadoch sa na vzájomné práva a povinnosti uplatnia tieto VOP a Reklamačný poriadok. 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Občiansky zákonník“), Zákon o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom vyslovene neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení, ďalej tiež ako „Obchodný zákonník“).

Predávajúci v súlade s ustanovením § 3 ods.  1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku informuje kupujúceho – spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania.

4. Cena produktov

Kupujúci sa za nadobudnutý Produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v internetovom obchode Predávajúceho pri nadobudnutom Produkte v dobe objednania Produktov. Kupujúci dostane Produkt za cenu platnú v okamihu objednania. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom autora: Daniela Čmela - Predávajúceho v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné účely. Nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom šíriť ani sprostredkúvať tretím osobám.

Pre prípad porušenia autorských práv Predávajúceho akoukoľvek formou a spôsobom, je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým boli on-line produkty Predávajúceho sprístupnené prostredníctvom neoprávnenej činnosti Kupujúceho.

6. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté on-line produkty a služby prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou kartou a online platbou bankovým prevodom) na internetových stránkach Predávajúceho.

Dodacia lehota pri on-line produktoch je 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Kupujúci dostane e-mailom prístupy k on-line produktu. V prípade produktov nahratých na elektronickom nosiči dát je dodacia lehota 7 dní od prijatia platby Predávajúcim.

Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými Predávajúcim. V prípade predĺženie dodacej lehoty Predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie Kupujúceho. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie Kupujúceho. Tovar je doručovaný Kupujúcemu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za produkty v hmotnej podobe objednané z e-shopu Predávajúceho buď prostredníctvom platobného systému – zahŕňa výber medzi okamžitou online platbou kartou alebo online platbou bankovým prevodom v lehote stanovenej v e-maile o potvrdení uskutočnenia objednávky v e-shope – alebo dobierkou, ktorú uhrádza pri prevzatí doručovaného tovaru. Pri platbe bankovým prevodom sa objednávka považuje za uhradenú v lehote splatnosti až momentom pripísania platby na účet Predávajúceho.

Pri produktoch z e-shopu, ktoré sú skladom, je dodacia lehota  1-5 pracovných dní od prijatia platby na účet Predávajúceho v prípade platby kartou alebo bankovým prevodom alebo do 1-5 pracovných dní pri platbe kúpnej ceny za tovar dobierkou.

Pri produktoch, ktoré v čase objednávky nie sú naskladnené, budete do 24 hodín od uskutočnenia objednávky informovaný o ich dostupnosti a predpokladanej dobe dodania.

Poštovné a balné v prípade predaja hmotných produktov cez e-shop Predávajúceho je už zahrnuté v kúpnej cene produktov, ak v e-shope pri jednotlivých produktoch nie je uvedené inak.

Doručovanie fyzických produktov je predávajúci povinný odoslať len v prípade, že kupujúci uviedol adresu dodania správne. Povinnosťou predávajúceho nie je overovanie, či upravovanie adresy po uskutočnení objednávky. V prípade nesprávnej, alebo nedostatočne uvedenej adresy pri objednávke predajca produkt neodosiela.

7. Opakované platby

Spôsob platby si Kupujúci vyberie pri vyplňovaní objednávkového formulára. Po odoslaní formulára presmeruje systém Kupujúceho na ďalšiu stránku podľa zvoleného spôsobu platby. Platba je úspešne dokončená zobrazením potvrdzujúcej správy a jej zaslaním emailom. V prípade neúspešnej úhrady je Kupující informovaný správou zobrazenú na platobné stránke a zaslaným emailom. Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti ThePay s.r.o., ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovávania online platieb. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou šifrovaného kanálu spoločnosti ThePay s.r.o.

Opakovaná platba za členstvo v KLUBE trénera ŽIEN - každých 30 dní
V prípade, že predmetom kúpy je "KLUB trénera ŽIEN" s pravidelným tridsaťdenným členským poplatkom, využíva predávajúci k uhradeniu členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments). Vyplnením predajného formulára sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný mesačný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedený na objednávke (maximálne 14,90 eur mesačne) a to po celú dobu trvania členstva. Vyplnením predajného formulára Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30 dní (počnúc dátumom objednávky) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty Kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

Opakovaná platba za členstvo v KLUBE trénera ŽIEN - bezplatné skúšobné obdobie ("Trial") a potom platba za členstvo každých 30/90/365 dní
V prípade, že predmetom kúpy je členstvo v KLUBE, ktoré obsahuje slovo "Trial a časové obdobie", znamená to, že uvedené časové obdobie je bezplatné. Pred uplynutím tohto obdobia (30 dní / 90 dní / 365 dní) je kupujúci e-mailom požiadaný, či chce pokračovať v členstve. Ak áno, je k dispozícii odkaz na vyplnenie platobnej karty. Po prvej platbe za členstvo sa aktivujú automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuring payments) – týmto sa Kupujúci zaväzuje hradiť pravidelný členský poplatok vo výške zreteľne a jasne uvedený na objednávke (podľa dĺžky členstva) a to po celú dobu trvania členstva. Uskutočnením prvej platby Kupujúci dáva súhlas, aby členský poplatok (vo vopred jasne uvedenej výške) bol každých 30/90/365 dní (počnúc dátumom prvé platby kartou) automaticky vyúčtovaný na ťarchu platobnej karty Kupujúceho, ktorej bola vykonaná prvá úhrada, a to po celú dobu trvania členstva v klube.

Upozornenie na automatickú platbu
V prípade, že objednávka podlieha opakovanej platbe, Kupujúci je vždy jasne informovaný na predajnej stránke produktu o výške pravidelného mesačného (štvrťročného / ročného) poplatku aj o spôsobe, ako je možné členstvo v klube ukončiť a zastaviť tak opakované účtovanie platieb. V prípade, že Kupujúci vyplní objednávku, ktorá opakovanú platbu zahŕňa, zašle mu predávajúci do dvoch pracovných dní od vykonania prvej platby potvrdenie o nastavení opakovanej platby prostredníctvom e-mailu uvedeného v objednávke. Zároveň vždy sedem dní pred automatickým vyúčtovaním poplatku je Kupujúci o tejto skutočnosti upozornený e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke spolu s jasnými pokynmi, ako môže Kupujúci opakované platby zrušiť.

Ukončenie členstva v klube a zrušenie automatickej platby
Členstvo v KLUBE trénera ŽIEN môže Kupujúci kedykoľvek ukončiť kontaktovaním prevádzkovateľa členskej sekcie na adrese podpora@trenerzien.sk. Ukončením členstva sa rozumie nepokračovanie v ďalších úhradách za následné mesiace, či roky platnosti členstva. Za automatické predĺženie členstva a následné ukončenie členstva so žiadosťou o vrátenie peňazí predávajúci nemá povinnosť vrátiť peniaze. Je v záujme Kupujúceho ustriehnuť si dátum, kedy mu bude platba za opätovné predĺženie členstva strhnutá a ak nechce v platnosti členstva ďalej pokračovať, je povinný informovať Predávajúceho minimálne 3 dni pred ukončením členstva o jeho ukončení. V takomto prípade Predávajúci stihne informovať platobné systémy a ukončiť členstvo pred dňom strhnutia platby za nové členské obdobie. Ak sa tak neudeje, predávajúci nie je povinný za nové predplatené obdobie vrátiť členský poplatok. Členstvo sa dá kedykoľvek zrušiť bez strhnutia poplatku za ďalšie obdobie jedine pred automatickým predĺžením súčastnej doby platnosti členstva. Tj. ak Kupujúcemu končí členstvo 30.11., Kupujúci je povinný informovať predávajúceho najneskôr do 27.11.. Ukončením členstva v klube je pravidelná platba zrušená a členský poplatok nebude naďalej účtovaný. Ukončením členstva v klube sa Kupujúci vzdáva všetkých výsad a výhod, ktoré mu členstvo v klube prinášalo. Ukončením členstva v KLUBE trénera ŽIEN sa Kupujúci vzdáva zvvýhodnej ceny, ktorú platil v súčasnosti a pri jeho znovunadobudnutí mu už bývalá zvýhodnená cena neplatí. V prípade zrušenia členstva bude prístup do členskej sekcie zamietnutý.

8. Záručné podmienky a zodpovednosť za vady

Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak  je to reálne možné a ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu resp. služby.

Na online produkty zakúpené prostredníctvom internetových stránok www.trenerzien.sk a www.bzstrening.sk, platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia Kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje poskytnutie prihlasovacích údajov pre kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny zo strany Kupujúceho.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na telefónnom čísle +421 907 573 631, alebo na e-mailovej adrese daniel@trenerzien.sk. Ak bude reklamácia odôvodnená a v závislosti od povahy vady plnenia, pri neodstrániteľnej vade má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného okamžitého (t.j. ihneď po doručení odstúpenia Predávajúcemu) ukončenia platnosti prístupových údajov Spotrebiteľa k zakúpenému online produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom bezvadnom použití online produktov, bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny. Pri odstrániteľných vadách plnenia Predávajúci poskytne Kupujúcemu možnosť nápravy uvedenej vady na základe povahy produktu.

9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy v prípade, že sa nemôže prihlásiť do členskej sekcie na základe technických problémov, ktoré vznikli na strane Predávajúceho. Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav Kupujúceho o nespokojnosti s Produktom, ktorý nebol doručený Kupujúcemu či už prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky alebo písomne. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy je zo strany Kupujúceho odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:
Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)

– Komu: …………..

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Tovar odporúčame vrátiť v nepoškodenom obale. Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má Predávajúci právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom Kupujúcemu naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar. Tovar si Kupujúci môže vyskúšať. Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Vzhľadom na rôznorodú povahu ponúkaných produktov je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvu o poskytnutí služieb, ktoré spočívajú v členstve v mentoringovom programe, na základe ktorej sú poskytované osobné, alebo on-line konzultácie. Uvedená zmluva predstavuje službu, ktorá súvisí s činnosťami v rámci voľného času a je poskytovaná v dohodnutom čase a v dohodnutej lehote s príjemcom služby (výnimka z práva Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy zakotvená v ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení).

10. Uplatnenie garancie vrátenia peňazí

Zákazníčka, ktorá si zakúpila intenzívny koučing™ trénera žien zo spoločnosti tréner žien s.r.o. má nárok na vrátenie peňazí, pokiaľ nedosiahla žiadny merateľný výsledok. Nárok na vrátenie peňazí jej vzniká po vyplnení formulára (formulár na uplatnenie garancie), v ktorom doloží potrebné dokumenty preukazujúce, že intenzívny koučing™ trénera žien riadne absolvovala a zásady z neho aplikovla presne poďla odporúčaní.

tréner žien s.r.o. si vyhradzuje právo na vrátenie peňazí len v prípade, že zákazníčka splnila všetky podmienky na uplatnenie garancie vrátenia peňazí. V prípade, že sa zákazníčka bude dožadovať vrátenia peňazí a nedoloží potrebné dokumenty na preukázanie aplikovania zásad za posledných 30 dní od ich aplikovania, nespĺňa podmienky a nemá nárok na vrátenie peňazí.

tréner žien s.r.o. si vyhradzuje právo vrátiť peniaze len tej zákazníčke, ktorá aplikuje všetky zásady a preukáže to vyplnenými dokumentami, ktoré vrámci koučingu vyplňovala.

Pre uplatnenie garancie je potrebné vyplniť a doložiť tieto dokumenty:

1. spánkový denník za posledných 30 dní,

2. záznam denných činností za posledných 30 dní,

3. print screen z mobilu, alebo hodiniek priemeru počtu krokov za posledných 30 dní,

4. nahranie fotografií každého jedla s popisom a výpočtom bielkovín za posledných 30 dní.

5. Dokumentácia vstupného a výstupného merania.

Následne po obdržaní dokumentov na uplatnenie garancie vrátenia peňazí tréner žien s.r.o. zhodnotí, či zásady, ktoré boli prezentované v koučingu zodpovedajú skutočnosti aplikovania u zákazníčky. V prípade, že budú všetky zásady na 100% riadne aplikované bez výrazných odchýlok a zároveň zákazníčka nedosiahla žiadne merateľné výsledky, tréner žien s.r.o. je povinný vrátiť všetky peniaze, ktoré zákazníčka za program zaplatila z dôvodu, že po aplikovaní všetých zásad na 100% nedosiahla žiadny merateľný výsledok. V prípade, že nebudú všetky zásady aplikované na 100% a zákazníčka nepreukáže, že aplikovala všetky zásady z koučingu, jej žiadosť o vrátenie peňazí bude neakceptovaná, pretože nedodržala podmienky garancie vrátenia peňazí.

Zákazníčka, ktorá si zakúpila intenzívny koučing™ trénera žien zo spoločnosti tréner žien s.r.o. má nárok na vrátenie peňazí, pokiaľ nedosiahla žiadny merateľný výsledok. Nárok na vrátenie peňazí jej vzniká po vyplnení formulára (formulár na uplatnenie garancie), v ktorom doloží potrebné dokumenty preukazujúce, že intenzívny koučing™ trénera žien riadne absolvovala a zásady z neho aplikovla presne poďla odporúčaní.

TRENER ZIEN GLOBAL - FZCO. si vyhradzuje právo na vrátenie peňazí len v prípade, že zákazníčka splnila všetky podmienky na uplatnenie garancie vrátenia peňazí. V prípade, že sa zákazníčka bude dožadovať vrátenia peňazí a nedoloží potrebné dokumenty na preukázanie aplikovania zásad za posledných 30 dní od ich aplikovania, nespĺňa podmienky a nemá nárok na vrátenie peňazí.

TRENER ZIEN GLOBAL - FZCO. si vyhradzuje právo vrátiť peniaze len tej zákazníčke, ktorá aplikuje všetky zásady a preukáže to vyplnenými dokumentami, ktoré vrámci koučingu vyplňovala.

Pre uplatnenie garancie je potrebné vyplniť a doložiť tieto dokumenty:

1. spánkový denník za posledných 30 dní,

2. záznam denných činností za posledných 30 dní,

3. print screen z mobilu, alebo hodiniek priemeru počtu krokov za posledných 30 dní,

4. nahranie fotografií každého jedla s popisom a výpočtom bielkovín za posledných 30 dní.

5. Dokumentácia vstupného a výstupného merania.

Následne po obdržaní dokumentov na uplatnenie garancie vrátenia peňazí tréner žien s.r.o. zhodnotí, či zásady, ktoré boli prezentované v koučingu zodpovedajú skutočnosti aplikovania u zákazníčky. V prípade, že budú všetky zásady na 100% riadne aplikované bez výrazných odchýlok a zároveň zákazníčka nedosiahla žiadne merateľné výsledky, TRENER ZIEN GLOBAL - FZCO je povinný vrátiť všetky peniaze, ktoré zákazníčka za program zaplatila z dôvodu, že po aplikovaní všetých zásad na 100% nedosiahla žiadny merateľný výsledok. V prípade, že nebudú všetky zásady aplikované na 100% a zákazníčka nepreukáže, že aplikovala všetky zásady z koučingu, jej žiadosť o vrátenie peňazí bude neakceptovaná, pretože nedodržala podmienky garancie vrátenia peňazí.

Nárok na vrátenie peňazí pri ročnej spolupráci taktiež vzniká po vyplnení formulára (formulár na uplatnenie garancie), v ktorom doloží potrebné dokumenty preukazujúce, že intenzívny koučing™ trénera žien riadne absolvovala a zásady z neho aplikovla presne poďla odporúčaní.

TRENER ZIEN GLOBAL - FZCO. si vyhradzuje právo na vrátenie peňazí len v prípade, že zákazníčka splnila všetky podmienky na uplatnenie garancie vrátenia peňazí. V prípade, že sa zákazníčka bude dožadovať vrátenia peňazí a nedoloží potrebné dokumenty na preukázanie aplikovania zásad za posledných 365 dní od ich aplikovania, nespĺňa podmienky a nemá nárok na vrátenie peňazí.  TRENER ZIEN GLOBAL - FZCO, ako aj tréner žien s.r.o. si vyhradzuje právo nedodržať sľub vrátenia peňazí pokiaľ dôjde k porušeniu podmienok zo strany klientky. Teda ak klientka neaplikuje metódu, prípadne neabsolvuje program z akýchkoľvek dôvodov, TRENER ZIEN GLOBAL - FZCO, ako aj tréner žien s.r.o. nemá žiadnu povinnosť vrátiť akékoľvek peniaze. Uplatnenie garancie platí v prípade, že klientka dodrží dohotu a to aplikuje metódu, ktorú dostatočne preukáže vyššie spomenutými dokumentami.

11. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Bližšie informácie k ochrane osobných údajov sú uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.

Súhlas s marketingovou propagáciou

Zakúpením akéhokoľvek produktu, alebo pobytu, či služby od tréner žien s.r.o. zákazníčka súhlasí so zdieľaním propagačných materiálov ako sú fotografie premien, pred a po, textové referencie, videoreferencie, videá z tréningov, pobytov a dovoleniek a všetkých ostatných foto a video dokumentov, ktoré vrámci služby a spolupráce s tréner žien s.r.o. boli vytvorené a publikované na sociálnych sieťach, webovej stránke, alebo iným spôsobom propagované.

Zákazníčka si je vedomá, že použitie týchto materiálov slúži výhradne len na marketingové účely spoločnosti tréner žien s.r.o.. tréner žien s.r.o. sa zaväzuje, že všetky fotografie a dokumenty a iné propagačné materiály nebudú nijakým spôsobom zneužité na iné ako propagačné a marketingové účely. tréner žien s.r.o. za zaväzuje, že všetky osobné údaje, vrátane propagačných materiálov nebudú ponúkané tretím osobám.

12. Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.