Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a poučení subjektov údajov (ďalej len \"GDPR\")

1. Ako predávajúci plne rešpektujem dôverný charakter Vašich dát, ktoré vypĺňate do objednávky a poskytujete ich mne. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu Vašich bezhotovostných platieb a na komunikáciu s Vami, teda všetky zákaznícke administratívy a tiež na marketingové účely. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

2. Podľa Nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) máte ako kupujúci právo na prístup (právo na poskytnutie zoznamu spracúvaných informácií o svojej osobe), právo na opravu (osobných údajov, ktoré mi nahlásite), právo na vymazanie ( právo byť zabudnutý, ak neexistuje nadradený zákonný dôvod o uchovaní osobných údajov dlhšie), právo na obmedzené spracovanie (napr. zneprístupnenie Vami vybraných osobných údajov, alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z internetových stránok), právo na prenosnosť dát (dáta dostanete v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), právo vzniesť námietku (v prípade, že nemožno vyhovieť Vášmu právu na vymazanie, môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov pre iný účel, napríklad priameho marketingu alebo profilovania) a v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť  na mňa pomocou emailu na adrese daniel@trenerzien.sk, alebo na Úrade na ochranu osobných údajov.

3. V súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (GDPR) zpracovávám Vaše dáta a osobné údaje na základe oprávneného záujmu správcu, nevyhnutné pre splnenie zmluvy, alebo nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti iba po minimálnu nutnú dobu a v čo najmenšom nutnom rozsahu vzhľadom k účelu ich spracovania, ktorý mi ukladajú zákony (najmä č. 563/1991 Zb. o účtovníctve, č. 280/2009 Zb., daňový poriadok, č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a ďalšie).
Ďalej zpracovávám Vaše dáta a osobné údaje na základe vášho dobrovoľného, účelného, preukázateľného a informovaného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas s účelom spracovania odvoláte, budú Vaše dáta bez meškania vyradená zo spracovania, pokiaľ ich nebude nutné spracovávať z iných právnych dôvodov (napr. Potrebných na splnenie zmluvy alebo na dodržanie právneho záväzku).

4. Uplatnenie práva na prístup a opravu

Na požiadanie Vám podľa možností obratom, písomne a v súlade s vaším právom na prenositeľnosť dát oznámim, či a aké osobné údaje mám o Vás zaznamenané. Ak by napriek mojim snahám o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, alebo si prajete odvolať svoj súhlas, kontaktujte mne prosím obratom na podpora@trenerzien.sk, kde som Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

5. Uplatnenie práva na vymazanie a obmedzenie spracovania

Chcem Vaše údaje použiť na to, aby som Vás mohol informovať o produktoch a službách pre Vás, zistiť Váš názor na ne, prípadne pripravovať pre vás personalizované správy na základe vašej reakcie na mojich weboch alebo v emailoch. Účasť na takýchto akciách je samozrejme dobrovoľná.
Ak by ste s nimi nesúhlasili, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odobrať a môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohol Vaše údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek jednoducho odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého môjho emailu. V prípade SMS odoslaním správy na kontaktný email.

6. Automaticky získané osobné údaje

Keď navštívite moju webovú stránku, zaznamenajú mnou používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení, informácie z protokolu, IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej ma navštívite, webové stránky, ktoré u mňa navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy.
Tieto informácie sa používajú za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok a sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu a môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom (napr. Google Analytics).

7. Automaticky získané údaje o správaní návštevníka na webe a cookies

Automatické získavanie a spracovanie údajov o správaní návštevníkov webu pre marketingové účely (cielenie reklamy) je možné len na základe Vášho súhlasu a je aktivované z Vášho podnetu, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti "Súhlasím", ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky. Údaje o správaní návštevníka na webe môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje získavanie údajov o správaní návštevníkov webu.
Údaje o Vašom správaní sa môžu ukladať ako malé súbory "cookies" vo Vašom zariadení, uľahčujú navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Ďalej sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho zariadenia navštívili moje stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje.
Súhlas so získavaním a spracovaním údajov na marketingové účely možno vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia Vášho internetového prehliadača. Prípadne môžete používanie cookies tiež deaktivovať priamo vo Vašom internetovom prehliadači.

 

Súhlas udelujete na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých marketingových cookies:

Typ

Název

Účel

Expirácia

Vlastný

Mioweb

Marketing

30 až 365 dní

Cookies tretích stran

Google Analytics

Získanie štatistických informácií

podľa nastavenia prehliadača,  príp. odstránenia

Cookies tretích stran

SmartSupp

Chat zákaznickej podpory

podľa nastavenia prehliadača,  príp. odstránenia

Cookies tretích stran

Pixel Facebook

Identifikácia v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook, opätovné cielenie reklamy (retargeting)

180 dní

8. Oznámené osobné údaje

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie cez webový formulár, prihlásením do ankety, vypísaním cien alebo vyplnením objednávky. Na každom takomto mieste je vždy zrozumiteľne uvedené aké údaje a za akým účelom ich poskytujete.

9. Vyslovenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Pre získanie preukázateľného súhlasu elektronicky využívam technológiu double opt-in. Znamená to, že na Vašu e-mailovú adresu zašlem správu, v ktorej celkom jasne a zrozumiteľne uvediem, za akým účelom osobné údaje poskytujete (prečo), v akom rozsahu budú spracovávané (k čomu). V prípade, že si budete priať udeliť tento súhlas, kliknete na potvrdzovací odkaz v tejto správe a tým urobíte svoj jednoznačný prejav vôle. V prípade, že súhlas neposkytnete, budú Vaše dáta vyradené zo spracovania.

10. Spracovanie osobných údajov

Správcom a hlavným spracovateľom osobných údajov som ja osobne: Daniel Čmel, konateľ spoločnosti tréner žien s.r.o., sídlo Bajkalská 45 D, 821 05 Bratislava, IČO: 48063355, zapísaná v obchodnom registri vedenom 27. februára 2015, Košice I, oddíl sro, vložka 36945/V.

Spracovateľom osobných údajov sú (alebo môžu byť): SmartSelling as, Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Írsko, VAT IE9692928F, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Moji zamestnanci, spolupracovníci, agentúry, obchodníci a dodávatelia sú z mojej strany viazaní mlčanlivosťou, diskrétnosťou a všetci bez výnimky podliehajú Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Toto vyhlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.